Adatvédelmi szabályzat

A http://chem.hu URL alatt elérhető weboldalt (Weboldal) ORIGO-SYSTEM KFT. a  továbbiakban: Adatkezelő  üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) a ORIGO-SYSTEM KFT. által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza. 1. Megfelelés a jogszabályoknak 1.1. A  látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. 1.2. Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos magyar jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra: 1.2.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény("Avtv.") A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával. 1.2.2. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény 1.2.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 1.2.4. Az on-line Privacy Alliance ajánlásai 1.3. Fenntartjuk a jogunkat, és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk. 1.4. Adatvédelmi politikánk bármilyen változásáról látogatóinkat a Weboldalon előzetesen értesítjük, míg lényeges változásokról felhasználóinkat előzetes e-mail útján is tájékoztatjuk. 2. Általános adatkezelési elvek 2.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője  ORIGO-SYSTEM KFT. az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 2.2. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő profiljába tartozó termékek eladásakor szükséges számlát ki tudja bocsátani, valamint felületet biztosítson azoknak a jogi- vagy magán személyeknek akik a Weboldalon hirdetést kívánnak elhelyezni. 2.3. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. 2.4. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez. 2.5. Fenntartjuk jogunkat, hogy látogatóinktól - személyes adatnak nem minősülő - adatokat adatvédelmi politikánknak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk. 2.6. Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra. 2.7. Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. 2.8. Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője mindent elkövet hogy az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védje a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság). 2.9. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel. 2.10. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, az sales@auto-apolas.hu e-mail címen, illetve a +36.30.9641.541 telefonszámon az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni. 3. Anonim látogatóazonosító ("süti" vagy "cookie") és naplóállományok 3.1. Az anonim látogatóazonosító egy olyan text file, amiket böngészője helyez el számítógépe merevlemezén. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, a látogatóval kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaz. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen személyes adat megadása nem szükséges, hiszen az adatcsere a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerver és a látogató számítógépe között történik. 3.2. Anonim látogatóazonosítót használunk annak érdekben, hogy látogatóink részére testreszabott és emelt szintű szolgáltatást nyújtsuk. Az anonim látogatóazonosító használatával tájékozódunk továbbá látogatóink információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább emelhessük szolgáltatásaink színvonalát. 3.3. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Anonim látogatóazonosítók elutasítása alapvetően nem érinti az általunk nyújtott szolgáltatások használhatóságát, azonban bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt. Böngészője beállításával alternatívaként figyelmeztetést kérhet az anonim látogatóazonosítók fogadása előtt, így eldöntheti, hogy elfogadja vagy elutasítja őket. 3.4. Szolgáltatásaink nyújtása során a szolgáltatást végző szerverek által rögzített naplóállományok ("logfile"-ok) a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző és operációs rendszer típusa, a kérés ideje és időtartama, a kért oldal címe, a korábban látogatott oldalak, stb. Az ilyen adatok rögzítésének kizárólagos célja a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése. A fenti információk az anonim látogatóazonosítónál leírtakhoz hasonlóan személyes azonosítására nem alkalmasak, ugyanakkor az Adatkezelő tisztában van azzal, hogy az ilyen adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok korlátlan ideig kerülnek az Adatkezelő által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. 3.5. Anonim látogatóazonosítók és naplóállományok alkalmazásával gyűjtött - nem személyes - adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze. 4. Partnerek - Linkek 4.1. Oldalainkon számos link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ilyen ugrópontok használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. 4.2. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy más szolgáltatók betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi nyilatkozatát. 4.3. Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a ORIGO-SYSTEM KFT. által üzemeltetett oldalakra érvényes. 5. Levelezés 5.1. Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal. 5.2. Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában. A jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezetünk azon személyekről, akik részünkre írásban bejelentették, hogy kívánnak szolgáltatásunk felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartásban nem szereplő személyek részére nem küldünk reklámot. A nyilvántartást harmadik fél számára kizárólag az igénybe vevő előzetes hozzájárulásával adjuk át. 5.3. Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. 6. Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek 6.1. Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@szemuvegbolt.com 6.2. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg. 6.3. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben: 6.3.1. ha az adatok kezelése jogellenes; 6.3.2. ha Ön kéri 6.3.3. az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható 6.3.4. az adatkezelés célja megszűnt 6.3.5. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte 6.4. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tiltakozását - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesítjük, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 6.5. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - választása szerint - megindítható a ORIGO-CHEMICALS KFT. vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.